Charakterystyka kontraktów

Drukuj

W ramach Projektu „Gospodarka wodno Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” wyszczególniono 7 zadań wykonawczych:

•    K-1/W -  „Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków (budowa systemu termicznej przeróbki osadów – suszenie osadu do minimum 90% s.m.)
•    K-2/W - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Drwęca Jedwabno" (modernizacja gospodarki osadowej)
•    K-3/W - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Mała Nieszawka"
•    K-4/W -  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy i Kaszczorek w Toruniu
•    K-5/W - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego: Wrzosy i Torunia Południowego
•    K-6/W -  Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia w technologii bezwykopowej
•    K-8/W -  Budowa  podczyszczalni wód deszczowych K-II, K-III, K-V na wylotach do rzeki Wisły

oraz 6 zadań usługowych:

•    K –9/Up - Pomoc techniczna
•    K-10/Up(a) - Pomoc techniczna
•    K-10/Up(b) - Pomoc techniczna
•    K-11/U - Pomoc techniczna Inżynier Kontraktu
•    K-12/U -  Pomoc techniczna Inżynier Kontraktu
•    K-13/U -  Pomoc techniczna Pomoc dla JRP
•    K-14/U - Pomoc techniczna
•    K-15/D - Dostawa samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci

Obecnie część Kontraktów II etapu jest już zakończonych, a część w trakcji realizacji.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet I Gospodarka wodno – ściekowa
Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Zgodność przedsięwzięcia z polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska
Przedsięwzięcie należało do grupy przedsięwzięć dotyczących kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej i wodnej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Jego realizacja wpisana jest do Krajowego Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja zadań w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, wpisanych do KPOŚK, znajduje odzwierciedlenie we wszystkich dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym.
Przedsięwzięcie było zgodne z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, którego głównym celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijania spójności terytorialnej.

Przedmiot Projektu
Projekt inwestycyjny objął:
- Budowę systemu termicznej przeróbki osadów na terenie istniejącej Centralnej Oczyszczalni Ścieków.
- Uporządkowanie gospodarki osadowej na Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca-Jedwabno” poprzez budowę instalacji mechanicznego odwadniania osadów,
- Modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Mała Nieszawka” w celu poprawy funkcjonowania stacji oraz warunków eksploatacji systemu wodociągowego z niej zasilanego,
- Rozbudowę i renowację systemu kanalizacji w zlewni istniejącej oczyszczalni ścieków
- Budowa trzech podczyszczalni wód opadowych,
- Rozbudowę sieci wodociągowych.
Projekt miał charakter proekologiczny, a zasadniczym celem jego realizacji była poprawa zdrowotności mieszkańców Aglomeracji Toruńskiej oraz stanu środowiska na terenie miasta.
II etap Projektu stanowiący kontynuację etapu I miał na celu likwidację niedoborów systemu wodno – ściekowego Torunia wskazanych poniżej.

Oczekiwane rezultaty Projektu
Zaplanowane w ramach Umowy o Dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu obejmują uzyskanie najpóźniej na dzień 30.11.2015 roku:

rez1

Skutkami pozytywnymi realizacji projektu w szczególności są m.in:
- poprawa warunków dostawy wody o dobrej jakości w zbiorowym systemie zaopatrzenia ludności w wodę co przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Aglomeracji Toruńskiej,
- racjonalizacja systemu zaopatrzenia w wodę,
- zwiększenie zasięgu kanalizacji zbiorczej na terenie Aglomeracji Toruńskiej,
- istotna poprawa gospodarki wodami opadowymi na terenie Torunia i ich zagospodarowanie w dolinie rzeki Wisły,
- możliwość efektywnej ochrony płytko zalegających wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz ujęć wody pitnej,
- likwidacja „odorów” z gęstej sieci niehermetycznych szamb na obszarach nieskanalizowanych Torunia,
- rozwiązanie problemu gospodarki osadami ściekowymi na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu,
- uporządkowanie gospodarki osadowej na SUW „Drwęca-Jedwabno”.
Realizacja Projektu, w powiązaniu z realizacją Etapu I, pozwoliła na pełne uporządkowanie kwestii związanych z zaopatrzeniem mieszkańców Aglomeracji Toruńskiej w dobrej, jakości wodę pitną, z gromadzeniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków i tym samym oprócz osiągnięcia celów ekologicznych pozwoliła na poprawienie standardu i jakości życia mieszkańców aglomeracji i zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju regionów Unii Europejskiej. Jej realizacja spowodowała dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta do standardów europejskich oraz wyeliminowała całkowicie zrzut nieoczyszczonych ścieków do Wisły.
Dodatkowo rozwiązany został problem zagospodarowania osadów ściekowych. Realizacja Projektu była także kolejnym elementem realizacji ustaleń Konwencji Helsińskiej o ochronie środowiska obszaru morskiego, Morza Bałtyckiego. Podniosła również bezpieczeństwo sanitarne miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Lp.

Wskaźnik monitorowania

Jednostka

Wartość

1

 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

km

7,8

2

 Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej

km

12,8

3

 Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków

szt.

1

4

 Długość wybudowanej sieci wodociągowej

km

27,9

5

 Liczba przebudowanych stacji wodociągowych

szt.

2

6

 Liczba wybudowanych podczyszczalni wód deszczowych

szt.

3

7

 Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

osoby

1 140

8

 Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej

osoby

1 500